Yhdistyksen säännöt. Hyväksytty kokouksessa 15.11.2011  

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Keski-Suomen Sähkötekninen Yhdistys ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

2§ Tarkoitus ja toimiala
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Keski-Suomen maakunnassa asuvien sähkö- ja informaatiotekniikan ammattilaisten yhdyssiteenä ja ammatillisen kehityksen edistäjänä.
Yhdistyksen pyrkimyksenä on järjestää esitelmä-, keskustelu- ja opintotilaisuuksia, illanviettoja, juhlia ja opintomatkoja sekä muilla samantapaisilla tavoilla toimia yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.
Yhdistys hankkii varoja menojensa peittämiseksi jäsenmaksuilla ja asianomaisella luvalla toimeenpanemalla huvitilaisuuksia, näyttelyitä ja arpajaisia sekä vastaanottamalla lahjoituksia.

3§ Kieli ja puoluekanta
Yhdistyksen kokous- ja pöytäkirjakieli on suomenkieli. Yhdistys on riippumaton valtiollisista puolueista

4§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä teknillisessä korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai vanhamuotoisessa teknillisessä opistossa tai teknillisessä koulussa sähköteknillisen loppututkinnon suorittanut henkilö, jolla käytännöllisen sähköteknillisen toimintansa tai asemansa perusteella on edellytyksiä toimia yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.
Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilöitä, tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka vuosittain suorittavat vaalikokouksen kannattaville jäsenille määräämän jäsenmaksun. Varsinaiseksi jäseneksi pyrkijän hyväksyy hakemuksen perusteella, johtokunnalta lausunnon saatuaan, yhdistyksen kokous. Erityisellä innolla tai ansiokkaasti yhdistyksen toimintaa edistäneitä jäseniä voidaan vuosikokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi.

5§ Eroaminen
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
Hän on kuitenkin velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta vuodelta. Jäsenen, joka ei vuosikokoukseen mennessä ole suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksua, voi johtokunta katsoa eronneeksi.
Yhdistyksestä paikkakunnalta poismuuton tähden eronnut jäsen voi ainoastaan ilmoittautumalla ja liittymismaksua suorittamatta päästä jälleen yhdistyksen jäseneksi.
Jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä tai päätöksiä vastaan taikka pyrkii halventamaan yhdistyksen mainetta tahi joka käyttäytyy sopimattomasti, voidaan johtokunnan yksimielisellä päätöksellä erottaa yhdistyksestä, mutta on näin erotetulla jäsenellä oikeus vedota yhdistyksen kokoukseen jättämällä kolmenkymmenen päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan valituskirjelmänsä johtokunnalle.

6§ Jäsenmaksut
Yhdistykseen liittyessään jokainen jäsen suorittaa liittymismaksun sekä vuosittain vuosimaksun. Näiden maksujen suuruus ja suoritusaika määrätään vaalikokouksessa toimintavuodeksi kerrallaan. Uudet jäsenet maksavat täyden vuosimaksun kalenterivuodelta riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta ovat liittyneet jäseniksi.
Kunniajäsenet ovat vapautetut vuosimaksuista.
Työttömyyden, sairauden, varattomuuden tai asevelvollisuuden suorittamisen perusteella johtokunta voi myöntää jäsenelle määräaikaisen vapautuksen vuosimaksuista.
Vaalikokous voi myös päättää, ettei liittymismaksua tulevan toimintavuoden aikana peritä.

7§ Hallinto
Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa johtokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Johtokunnan jäsenistön tulee, mikäli mahdollista, edustaa tasapuolisesti yhdistyksen jäsenten eri piirejä. Puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet, jotka ryhtyvät toimeensa tammikuun 1. pnä, valitaan vaalikokouksessa, puheenjohtaja ja varajäsenet vuodeksi ja johtokunnan varsinaiset jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan, joista puolet vuosittain erovuorossa. Varsinaisten jäsenten eroaminen tapahtuu ensimmäisen vuoden kuluttua arvonnalla ja seuraavina vuosina kukin vuorollaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa, milloin puheenjohtaja tai kaksi johtokunnan jäsentä sitä vaatii ja se on päätösvaltainen, jos vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vähemmän tärkeitä juoksevia asioita voi hoitaa työvaliokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, sekä johtokunnan siihen valitsema jäsen.

8§ Johtokunnan tehtävät
Johtokunnan tulee:
1) valvoa yhdistyksen sääntöjen ja kokousten päätösten noudattamista,
2) edistää yhdistyksen voimistumista ja toteuttaa kaikkialla yhdistyksen toimintamuotoihin sisältyvillä keinoilla sen tarkoitusta,
3) hoitaa yhdistyksen varoja niiden hoidosta vastaten sekä toimia yhdistyksen taloudellisen aseman vakaana pysyttämiseksi ja vahvistamiseksi,
4) antaa yhdistykselle lausuntonsa jäsenmaksuista, vastaanottaa yhdistyksen toimialaa koskevat ehdotukset ja valmistaa yhdistyksen kokouksessa esitettävät asiat,
5) ottaa yhdistykselle jäsenten keskuudesta sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat virkailijat, jotka toimivat johtokunnan valvonnan alaisena sekä määrätä heidän palkkionsa ja tehtäviinsä, mikäli niistä ei ole säännöissä ohjeita,
6) antaa yhdistyksen vuosikokoukselle kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta ja tileistä,
7) edustaa yhdistystä,
8) huolehtia, että yhdistyksen jäsenistä pidetään tarkkaa luetteloa,
9) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset,
10) ja muutenkin edistää yhdistyksen pyrkimyksiä sekä valvoa sen parasta.

9§ Virkailijan tehtävät
Yhdistyksen virkailijain tehtävät ja velvollisuudet määritellään virkailijain ohjesäännössä, jonka laatii johtokunta ja hyväksyy yhdistyksen kokous.

10§ Toiminnan ja tilien tarkastus
Yhdistyksen tilit ja toiminta päätetään kalenterivuosittain. Yhdistyksen hallintoa, omaisuutta ja tilejä tarkastavat kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa, joiden on annettava kirjallinen lausunto tarkastuksen tuloksista vuosikokoukselle.
Tarkastusta varten on johtokunnan pidettävä toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan saatavissa yhdistyksen ja johtokunnan pöytäkirjat, vuosikertomus sekä tili- ja muut asiakirjat vähintään kuukautta ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee tarkastuksen toimitettuaan jättää tilit ja muut asiakirjat tarkastuskertomuksen ohella johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta, jotta johtokunta voisi mahdollisista muistutuksista antaa selityksensä kokoukselle.

11§ Yhdistyksen nimen kirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri, varapuheenjohtaja tai vaalikokouksen siihen valtuuttama johtokunnan jäsen, kaksi aina yhdessä.

12§ Kokoukset
Vuosikokous pidetään maaliskuun ja vaalikokous marraskuun aikana. Muita yhdistyksen kokouksia pidetään niin usein kuin johtokunta katsoo asiain vaativan tai jos vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta vaatii.
Vuosikokouksen, vaalikokouksen ja ylimääräisten kokousten kokouskutsu, jonka tulee sisältää ilmoitus kokouksessa käsiteltävistä asioista, annetaan vähintään viikkoa ennen kokousta jokaiselle jäsenelle joko henkilökohtaisesti tai sähköpostilla tai jäsenluetteloon merkityllä osoitteella postitetussa kirjeessä, kirjekortilla tai painotuotteella.
Epävirallisten kuukausikokousten kokouskutsut annetaan vähintään viikkoa ennen kokousta sähköpostilla, jos jäsen on sellaisen ilmoittanut, muille jäsenille jäsenluetteloon merkityllä osoitteella postitetussa kirjeessä, kirjekortilla tai painotuotteella. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille johtokunnan sopivimmaksi katsomalla tavalla.
Yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetut jäsenten ehdotukset on jätettävä johtokunnalle lausunnon antamista varten viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta.
Esityslistalla mainitsemattomia asioita voidaan varsinaisessa kokouksessa ottaa käsiteltäväksi vain, jos vähintään kolme neljäsosaa kokouksen osanottajista esityksen hyväksyy ja tehdään päätös, jos se on yksimielinen. Yhdistyslain 23 §:ssä mainitut asiat on kuitenkin aina kokoonkutsussa mainittava.

13§ Vaalit ja äänestykset
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla ei poissaolevien puolesta saa äänestää. Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.
Johtokunnan jäsenvaalit toimitetaan suljetuin lipuin, muut asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa avoimella äänestyksellä, ellei kannatettua ehdotusta suljetusta äänestyksestä jotakin asiaa varten nimenomaan tehdä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, mutta suljetussa äänestyksessä ratkaisee arpa. Määräenemmistö tulee kysymykseen 17 ja 18 §:ssä mainituissa tapauksissa.

14§ Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri,
2) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
3) todetaan kokouksen laillisuus,
4) esitetään toimintakertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään niistä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aihetta,
5) esitetään kuluneen vuoden tilit ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto sekä johtokunnan sen johdosta mahdollisesti antama selitys ja päätetään niistä sekä johtokunnan tili- ja vastuuvapaudesta,
6) käsitellään johtokunnan sekä yksityisten jäsenten esittämiä kysymyksiä johtokunnan lausunnon seuraamina,
7) ja muut mahdolliset esille tulevat asiat.

15§ Vaalikokouksessa käsiteltävät asiat
Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri,
2) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
3) todetaan kokouksen laillisuus,
4) käsitellään johtokunnan valmistama ehdotus alkavan vuoden talousarvioksi ja sen yhteydessä määrätään liittymismaksun sekä vuosimaksun suuruus ja suoritus- aika,
5) valitaan johtokunnan puheenjohtaja,
6) valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenet,
7) valitaan toiminnantarkastajat tai tilintarkastajat ja heille varamiehet alkavan vuoden tilejä tarkastamaan,
8) käsitellään johtokunnan valmistama suunnitelma alkavalle vuodelle toimintaohjelmaksi,
9) käsitellään johtokunnan sekä yksityisten jäsenten esittämiä kysymyksiä johtokunnan lausunnon seuraamina,
10) ja muut mahdolliset esille tulevat asiat.

16§ Ammatti-, harrastus- ja paikalliskerhot
Yhdistyksen jäsenet voivat johtokunnan tieten kokoontua erityisinä yhdistyksen johtokunnan alaisina, epäitsenäisinä ammatti-, harrastus- ja paikalliskerhoina keskustelemaan ja päättämään ammattialaan kuuluvista asioista. Tälläiset päätökset, tullakseen yhdistystä sitoviksi ja käydäkseen yhdistyksen nimissä, on johtokunnan välityksellä yhdistyksen kokouksen hyväksyttäviksi alistettava.

17§ Sääntöjen muutokset
Näiden sääntöjen muutosehdotukset voivat tulla käsittelynalaisiksi ainoastaan vuosikokouksessa tai vaalikokouksessa, ja hyväksytään ehdotus, jos vähintään 3/4 annetuista äänistä sitä kannattaa.

18§ Yhdistyksen purkaminen
Yhdistys purkautuu, jos kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa vähintään 3/4 äänestykseen osallistuneista jäsenistä ehdotuksen hyväksyy. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen mahdollisesti jäljellä olevat varat yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaan jollekin samantapaisia pyrkimyksiä edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle tai muulle oikeuskelpoiselle yhteisölle.