Säännöt

 

 

SÄHTYNEUVOSTON SÄÄNNÖT

1.§ Kerhon nimi

Kerhon nimi on Sähtyneuvosto ja se toimii Keski-Suomen Sähköteknillinen yhdistys ry:n sääntöjen 16.§:n mukaisena kerhona.

2.§ Sähtyneuvoston tarkoitus

Sähtyneuvoston tarkoituksena on neuvoa antavana elimenä edesauttaa Keski-Suomen Sähköteknillinen yhdistys ry:n ( jatkossa käytetty lyhyyden vuoksi nimitystä Sähty) toimintaa sekä ylläpitää veljellistä henkeä jäsentensä välillä.

3.§ Sähtyneuvoston toimintakausi

Sähtyneuvoston toimintakausi on kalenterivuosi.

4.§ Sähtyneuvoston jäsenet

Sähtyneuvostoon kuuluvat kaikki ne henkilöt, joille Sähty on myöntänyt kunniajäsenyyden tai Sähtyneuvos-arvonimen. Sähty:n yleinen kokous voi johtokunnan esityksestä myöntää Sähtyneuvoksen arvonimen jäsenelle, joka on toiminut Sähty:n puheenjohtajana tai on muuten erityisesti ansioitunut. Sähtyneuvoksen arvonimi voidaan myöntää aivan erityisistä syistä myös henkilölle, joka ei ole Sähty:n jäsen.

5.§ Sähtyneuvoston hallitus

Sähtyneuvoston hallitukseen kuuluvat oltermanni, varaoltermanni ja kirjuri. Hallitus johtaa Sähtyneuvoston toimintaa ja toteuttaa toiminta-kaudelle vahvistetun toimintasuunnitelman. hallitus valmistelee seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelman vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

6.§ Vuosikokous

Sähtyneuvoston vuosikokous pidetään lokakuun aikana. Hallitus lähettää kirjallisen kokouskutsun jäsenille vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.

7.§ Vuosikokousasiat

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

7.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

7.2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

7.3. Esitetään hallituksen laatima muistio toimintakauden tapahtumista.

7.4. Valitaan oltermanni, varaoltermanni ja kirjuri seuraavalle toimintakaudelle.

7.5. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma.

7.6. Tehdään ehdotus Sähty:n johtokunnalle Sähtyneuvoston seuraavana toimintakautena tarvitsemasta rahoituksesta.

7.7. Esitetään katsaus emoyhdistyksen toiminnasta.

7.8. Esitetään ideoita ja annetaan neuvoja Sähty:n seuraavan vuoden toimintasuunnitelman laatimista varten.

7.9. Käsitellään muut mahdolliset asiat.

8.§ Muut kokoukset

Hallitus voi kutsua 6.§:ssä esitetyllä tavalla koolle myös muita kokouksia. Kokouksissa voidaan muun muassa päättää jäsenille annettavista erityistehtävistä ja tehdä esityksiä Sähty:n johtokunnalle kunniajäsenten ja Sähtyneuvosten nimityksistä. Kokoukset voivat tapahtua yritysvierailujen yhteydessä ja niihin voi liittyä myös koulutustoimintaa.

9.§ Sähtyneuvoston nimen kirjoittaminen

Sähtyneuvoston nimen voivat kirjoittaa kaikki hallituksen jäsenet, kukin yksin.

10.§ Sääntöjen muuttaminen

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on lähetettävä kirjallisena jokaiselle jäsenelle vähintään kahta viikkoa ennen vuosikokousta. Muutosehdotuksen hyväksymiseksi tarvitaan enemmistö äänistä.
Sähtyneuvostossa hyväksytty muutosehdotus vahvistetaan Sähty:n johtokunnassa ja yleisessä kokouksessa äänten enemmistöllä.

11.§ Muu toiminta

Sähtyneuvoston muussa toiminnassa noudatetaan soveltuvin osin Sähty:n sääntöjä. Nämä säännöt astuvat voimaan 1.1.1995 ja korvaavat vuodelta 1985 olevat säännöt.